Bakgrund

I maj 2018 får Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Syftet är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter och särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Här kan du läsa hur Ulriksbergskyrkan hanterar personuppgifter samt vad vi använder dom till.

Medlemmar i församlingen

Du blir medlem i församlingen genom att bekänna din tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare och är villig att dela församlingens liv och värderingar. Är man sedan tidigare medlem i en annan församling blir man medlem hos oss genom ett så kallat flyttningsbetyg från annan församling. I samband med medlemskapet registrerar vi följande:

  • Dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress)
  • Födelsedatum
  • Eventuellt dopdatum
  • Datum för medlemskap, samt om medlemskapet sker genom dop, från annan församling eller din personliga bekännelse.

Är man flera i samma hushåll som är medlemmar registrerar vi dessa familjevis för att enklare kunna skicka ut och tillhandahålla information som rör hela familjen.

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingst. Vill du inte längre ha våra vecko-mail skickat till dig kontaktar du kontoret@ulriksbergskyrkan.se

Om du väljs eller utnämns du till en ledande post/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller är kontaktperson för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens webb-sida och/eller i annan kanal för information.

Församlingen kan komma att ta fram utdrag ur adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive födelsedatum. Den listan kan distribueras digitalt i pdf-form och/eller lämnas ut i pappersform till medlemmar om det finns skäl för detta.

När du flyttar till annan församling kan du begära och få ett flyttningsbetyg som du överlämnar till den församling som du flyttar till. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem. Vi sparar dina uppgifter för att kunna bjuda in dig till jubileer och liknande arrangemang.

Är du döpt i församlingen sparar vi dina uppgifter med personnummer, namn och datum för dopet i ett register. Du kan när som helst ställa frågan till församlingen om när du döptes. Vill du av någon anledning bli borttagen från dopregistret meddelar du det till församlingen som då tar bort alla uppgifter om dig utom dopdatumet, som sparas för församlingens statistik.

Deltagare i församlingens verksamheter

Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. För deltagare yngre än 13 år ber vi även om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att kunna informera direkt till denne. Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingst. Ditt namn och födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag. Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl församlingens som samfundets gemensamma utvärdering av verksamheten. Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare, för närvarande det år som statistiken senast rapporterats för plus tre år. Därefter tas alla uppgifter bort.

När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, kan vi meddela dina kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen för de som närvarar i aktiviteten.
För vårt administrativa arbete förs också en förteckning över vilka olika grupper vi har i församlingens verksamhet samt vilka som ingår i respektive grupp. Syftet med detta är att kunna hantera och administrera våra gruppaktiviteter och få en översikt över vårt arbete samt att förenkla utskick av information.

I vissa verksamheter (NBH) samlas personuppgifter in för att kunna administrera närvaro vid utfärder. Detta för att kunna ha tillgång till kontaktuppgifter och viktig information i händelse av en olycka. Vi samlar även in krypterade uppgifter för att dokumentera närvaro. Dessa personuppgifter lämnas inte vidare.

Deltagande i arrangemang

Församlingen kan ordna församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan. Anmälningslistor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas inte längre än två år. När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.

Församlingskontakt Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder du dig till församlingen, se uppgifter nedan.

 

Kontaktuppgiftsansvarig i församlingen: Johanna Fromell

Ulriksbergspromenaden 46

352 46 Växjö

Tel: 0470-711371

kontoret@ulriksbergskyrkan.se

www.ulriksbergskyrkan.se

Org. nr: 829502-0021

bg: 802-897