Samtal

Närvarande medmänniska

 

Någon att samtala med

Livet ser så olika ut för oss människor men gemensamt är att vi alla behöver andra människor vi kan samtala med. Under vissa perioder i livet kan det behovet bli större då livet och omständigheterna förändras eller det på ett eller annat sätt kör ihop sig. Då kanske inte de relationer vi annars har riktigt räcker till och vi behöver någon annan som ger sin fulla närvaro och uppmärksamhet. En del av den kristna församlingens uppdrag är att visa omsorg om den enskilda människan, att bära varandras bördor och vägleda varandra. Därför vill vi erbjuda Närvarande medmänniskor, kristna människor med olika erfarenhet och bakgrund som vill finnas till för dig.

Kontakt: Önskar du samtal så ringer du 0470–711371 eller skickar e-post till samtal@ulriksbergskyrkan.se där du meddelar vilken form av samtal (se nedan) du önskar och hur man enklast kontaktar dig. Återkoppling sker och kontakt förmedlas. Du kan även muntligen kontakta någon av våra pastorer.

  • Själavårdssamtal är ett samtal som kan röra hela livet med dess olika skiftningar. Erfarenheter som vi bär med oss och som påverkar oss på olika sätt får vi här möjlighet att bearbeta och hjälp att hantera.
  • Parsamtal: Att leva i en parrelation erbjuder mycket glädje men kan också vara utmanande och svårt. Man kan på olika sätt vårda och stärka denna relation. Parsamtalet är en sådan möjlighet. Där möter man som par ett annat par för att samtala och dela erfarenheter utifrån förutsättningarna i sin relation.
  • Andlig vägledning är en samtalsform där fokus är på hur min gudsrelation kan få växa och fördjupas. Tillsammans med en annan går man ett stycke av livsvägen, genom att lyssna in Guds tilltal och vägledning. Riktningen, snarare än hur långt man har gått, är det viktiga.
  • Bikt är en gåva och möjlighet att som människa få uppleva Guds nåd och barmhärtighet. Till bikt kommer jag för att bekänna min synd och skuld och för att ta emot förlåtelsens och befrielsens ord. Sker oftast med ett samtal som grund.

I Ulriksbergskyrkan finns en grupp människor, som erbjuder att möta dig i olika typer av samtal. Dessa personer har församlingsledningens förtroende samt olika erfarenhet och kompetens som gör dem lämpliga för uppgiften. Samtalen är kostnadsfria och sker under tystnadslöfte.

Önskar du samtala med någon med tystnadsplikt får du be om att få samtala med någon av våra pastorer.